Αθήνα 21/12/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σταθμός Ασυνόδευτων Ανηλίκων» με κωδικό ΟΠΣ 5009073 με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. 875_24/07/2017 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.ΑΜ.Ε.ΤΕ.Τ.Ε.Α.Α.Π., και  την Αποφάση 7_2/12/2017 του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων.

Το έργο με την ονομασία «Σταθμός Ασυνόδευτων Ανηλίκων» με κωδικό ΟΠΣ 5009073 χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης. Στόχος του έργου είναι η στέγαση και η παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης φροντίδας και υποστήριξης σε ασυνόδευτους ανήλικες αιτούντες άσυλο, που προέρχονται από χώρες που πλήττονται από πολέμους και καταστροφές. Οι θέση εργασίας που προκηρύσσει ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων είναι η ακόλουθη:

ΦΥΛΑΚΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ*

Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου (μερικής απασχόλησης)

Οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Αθήνα, σε ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ισαύρων 48, η λειτουργία του οποίου χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του έργου έργου «Σταθμός Ασυνόδευτων Ανηλίκων» με κωδικό ΟΠΣ 5009073.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Tίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Πολύ καλή γνώση  Αγγλικής γλώσσας

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  Εμπειρία στην φροντίδα νέων
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
Πιστοποιημένη εκπαίδευση σε θέματα φύλαξης

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ: Βασικό του/της καθήκον αποτελεί η ασφάλεια των φιλοξενουμένων και του συνόλου της περιουσίας του Κέντρου.
Επίσης τα καθήκοντα του περιλαμβάνουν:
– Επιτήρηση των κοινόχρηστων χώρων της δομής κατά τις νυχτερινές ώρες και επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν.
– Υποστήριξη των λειτουργιών της δομής και των φιλοξενουμένων της, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του Υπεύθυνoυ Συντονιστή και του απασχολούμενου προσωπικού.
– Αντιμετώπιση κάθε περίπτωση κρίσης και επείγοντος περιστατικού και έγκαιρη ειδοποίηση του επιστημονικού προσωπικού της βάρδιας.

*Δεδομένου του ότι πρωταρχικό καθήκον του φύλακα είναι η ασφάλεια κατά τις νυχτερινές ώρες, αλλά και του ότι οι εξυπηρετούμενοι είναι έφηβοι αγόρια, προτεραιότητα θα δoθεί σε άντρες υποψηφίους.

Τρόπος υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο s.m.a.gr@hotmail.com ή ταχυδρομικώς ή ιδιόχειρα  στην Ισαύρων 48, 11473, Αθήνα έως τις 31/12/2017 τα κάτωθι, με τίτλο στον οποίο θα αναφέρεται στην θέση εργασίας που τον/την ενδιαφέρει:

1.Βιογραφικό σημείωμα

Αν επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν εντός 10 ημερών

  1. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου με το οποίο αποδεικνύεται πως ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που δεν επιτρέπει την ανάληψη των καθηκόντων.

Κριτήρια κατάταξης

Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα απαραίτητα (υποχρεωτικά) προσόντα  πρόσληψης για τη θέση επιλογής κατατάσσεται σε πίνακες κατάταξης με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία του. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω κριτηρίων.

Κριτήρια Βαθμός
Εμπειρία στην φροντίδα νέων 2 μονάδες ανά 6 μήνες εμπειρίας και έως 24 μήνες
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 3 μονάδες
Πιστοποιημένη εκπαίδευση σε θέματα φύλαξης  3 μονάδες

Συνέντευξη

Η συνέντευξη θα γίνει με δομημένο ερωτηματολόγιο και δεν θα υπερβαίνει τις 6 μονάδες.

 Ανάρτηση πινάκων και Υποβολή Ενστάσεων

Ο κύκλος επιλογής προσωπικού από την Επιτροπή Προσλήψεων θα ξεκινήσει από την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Η προκήρυξη θα παραμείνει

αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων για τουλάχιστο 10 ημέρες. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν από την επιτροπή Προσλήψεων και θα προσκληθούν σε συνέντευξη όσοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα (όπως περιγράφονται στην προκήρυξη).

Μετά την λήξη της προθεσμίας ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων θα αναρτήσει, τον πίνακα των επιτυχόντων υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας. Κατά του πίνακα επιτρέπεται από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους. Η  ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή ιδιόχειρα στην διεύθυνση: Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων, Ισαύρων 48, 11473, Αθήνα.

Η Επιτροπή Ενστάσεων θα εξετάσει τις ενστάσεις εντός τριών ημερών.

Πρόσληψη – Λύση Σύμβασης

Το προσωπικό που θα προσληφθεί για την ακόλουθη θέση :

θα συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου έως στις 31/01/2018, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν για την υλοποίηση του έργου και σε περίπτωση χρονικής επέκτασης  της Δράσης.

Το Δ.Σ του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ