(scroll down for english text)

Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από της τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες: www.eeagrants.org & www.eeagrants.gr

Σχετικά με το Πρόγραμμα ΙΙ: Άσυλο και Μετανάστευση (Αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών για την υποδοχή και καταγραφή των αιτούντων άσυλο και για τη στέγαση ευάλωτων ομάδων)

Το πρόγραμμα «Άσυλο και Μετανάστευση» (Αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών για την υποδοχή και καταγραφή των αιτούντων άσυλο και για τη στέγαση ευάλωτων ομάδων) στην Ελλάδα, ύψους 16,5 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EEA Grants) 2014 – 2021. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στη διασφάλιση της νομικής προστασίας, υποστήριξη και φροντίδα για τους πιο ευάλωτους αιτούντες άσυλο, με έμφαση στα ασυνόδευτα παιδιά. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης για το πρόγραμμα “Άσυλο και Μετανάστευση” στην Ελλάδα είναι η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με την HumanRights360.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.asylumandmigration-eeagrants.gr

Σχετικά με τον Διαχειριστή Επιχορήγησης

Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης για το πρόγραμμα “Άσυλο και Μετανάστευση” στην Ελλάδα είναι η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με την HumanRights360.

Σχετικά με την ΣΟΛ

Η ΣΟΛ Crowe παρέχει ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα διευρυμένο δίκτυο οργανισμών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Εταιρεία παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις σε όλο το εύρος συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο την υποστήριξη, ανάπτυξη και βιώσιμη ανάπτυξη των πελατών μας. Οι υπηρεσίες που παρέχονται καλύπτουν όλους τους τομείς της επιχειρησιακής δραστηριότητας- Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης, Φορολογικές Υπηρεσίες, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων, Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπηρεσίες Business Monitoring, Υπηρεσίες HTL, Υπηρεσίες Τεχνολογίαςδημιουργώντας άμεση και ορατή αξία σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρία διαθέτει συμβούλους με υψηλή εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση, με εμπειρία και επαγγελματική γνώση και επάρκεια, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες: https://solcrowe.gr/

Σχετικά με την HumanRights360

Η HumanRights360 είναι μία οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιείται με σκοπό την προστασία και ενδυνάμωση των δικαιωμάτων όλων, χωρίς διακρίσεις. Ακρογωνιαίο λίθο αποτελεί η πίστη ότι η επίτευξη της κοινωνικής συνοχής επιτυγχάνεται μόνο μέσω της προστασίας των ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων όλου του πληθυσμού, και ότι μέσω της συγκρότησης ευρύτερων συμμαχιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, μπορούν να οικοδομηθούν ανοιχτές και ανεκτικές κοινωνίες, που απορρίπτουν την ακροδεξιά ρητορεία, τον εξτρεμισμό και την ξενοφοβία, και λειτουργούν σε πλαίσιο λογοδοσίας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή όλων των πολιτών. Οι βασικοί άξονες της δραστηριότητας της HumanRights360 είναι: οι υπηρεσίες ένταξης με ενεργή παρουσία στο προσφυγικό πεδίο (π.χ. Έβρος), οι υπηρεσίες επανένταξης και υποστήριξης ευάλωτων πληθυσμών (αποφυλακισμένοι, άνεργοι), η καταπολέμηση εγκλημάτων μίσους μέσω της καταγραφής περιστατικών για το Δίκτυο Καταγραφής Ρατσιστικής βίας, της προώθησης καμπανιών, της συμμετοχής σε έρευνες, αναφορές και εκδόσεις, και της νομικής υποστήριξης θυμάτων ρατσιστικών εγκλημάτων, η στρατηγική επικοινωνία και παρεμβάσεις (advocacy) για θέματα που αφορούν την καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων ευάλωτων πληθυσμών, και η διαχείριση επιχορήγησης EEA Grants και άλλων προγραμμάτων αναχρηματοδότησης.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.humanrights360.org/el/

About EEA Grants

The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics. The three donor countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, the EEA Grants amount to €1.55 billion. The priorities for this period are: 1) Innovation, Research, Education and Competitiveness, 2) Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction, 3) Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy, 4) Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights, 5) Justice and Home Affairs. The EEA Grants are jointly financed by Iceland, Liechtenstein and Norway, whose contributions are based on their GDP. Eligibility for the Grants mirror the criteria set for the EU Cohesion Fund aimed at member countries where the Gross National Income (GNI) per inhabitant is less than 90% of the EU average.

More information: www.eeagrants.org & www.eeagrants.gr

About Program II: “Asylum and Migration”

(Addressing urgent needs for the reception and screening of Asylum Seekers and for the Accommodation of Vulnerable Groups)

The “Asylum and Migration” (Addressing urgent needs for the reception and screening of asylum seekers and for the accommodation of vulnerable groups) programme in Greece, financed by Iceland, Liechtenstein and Norway, was awarded a total budget of 16,5 million euros as part of the EEA Grants 2014 – 2021. The program aspires to contribute to ensuring legal protection, support and care for the most vulnerable asylum seekers, with emphasis on unaccompanied children. The Fund Operator for the “Asylum and Migration” programme in Greece is SOL Consulting S.A in partnership with Human Rights 360.

More information: https://www.asylumandmigration-eeagrants.gr

About the Fund Operator

The Fund Operator for the “Local Development and Poverty Reduction” programme and “Asylum and Migration” (Addressing urgent needs for the reception and screening of asylum seekers and for the accommodation of vulnerable groups) programme in Greece is SOL Consulting S.A in partnership with Human Rights 360.

About SOL/ Crowe

SOL Crowe provides auditing and consulting services to an expanded network of organizations and companies operating in the public and private sector in Greece and abroad. The Company provides customized solutions in the entire spectrum of consulting services aimed at supporting, reorganizing and sustainable development of our customers. The services provided cover all areas of corporate activities – Management Consulting Services, Tax Services, Financial Services, Risk Management Services, Human Resources Services, Business Monitoring Services, HTL Services, Technology Services – creating direct and visible value to businesses and organizations. The company is staffed with highly specialized consultants, with experience and professional knowledge and competence, ensuring the efficiency and quality of services provided.

More information: https://solcrowe.gr/

About HumanRights360

HR360 is a civil society organization established in Greece. Its mission is to protect and empower the rights of all, with no discrimination, giving special focus on the most disadvantaged and vulnerable populations. The cornerstone of its action is the belief that the social inclusion may be achieved only through the protection of the individual, political and social rights of the entire population, and that through wider alliances, both in Greece and internationally, open and tolerant societies can be built, rejecting the Far-Right rhetoric, the extremism and xenophobia, and encouraging the participation of all citizens. The main pillars of HR360 activities is integration services (mainly in refugees’ field such as legal aid and borders monitoring), reintegration services and support of vulnerable people (homeless, ex prisoners), combating hate crimes through recording incidents for the Network of Racist violence, promoting campaigns, participating to researches, reports, editions and providing legal support to victims of racist crimes, strategic communication and advocacy for human rights protection, and management of regranting programmes.

More information:https://www.humanrights360.org/