ΜΕΡΙΜΝΑ

Σε όλα τα παιδιά που υποστηρίζει ο ΣΜΑΝ παρέχονται όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες, που εξασφαλίζουν φροντίδα οικογενειακού τύπου, μέχρι να ενηλικιωθούν και να ενσωματωθούν ομαλά στην κοινωνία. Οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η μέριμνα του ΣΜΑΝ για τα παιδιά του είναι:

Στέγαση, σίτιση και ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα Στα παιδιά προσφέρεται διαμονή σε δωμάτια δύο, τριών και τεσσάρων κλινών. Η σίτιση στηρίζεται σε διαιτολόγιο κατάλληλο για την ηλικία, τις ειδικές δραστηριότητες και τις πολιτισμικές συνήθειες των παιδιών.

Κοινωνική συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη και πληροφόρηση Η σταθερή συνεργασία με τον/την κοινωνικό λειτουργό βοηθάει τα παιδιά να αντιμετωπίσουν συναισθήματα πένθους για την οικογένεια και την πατρίδα που έχασαν, να δομήσουν την εμπιστοσύνη στα νέα πρόσωπα φροντίδας τους και να ενταχθούν στο περιβάλλον του Σταθμού και της χώρας υποδοχής τους. Στις περιπτώσεις παιδιών με αυξημένες ανάγκες, ψυχολογικής κυρίως υποστήριξης, οι ειδικοί επιστήμονες του συνεργαζόμενου δικτύου υπηρεσιών καλούνται να συνδράμουν με την σειρά τους.

Νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση Κύριο μέλημα αποτελεί η νομική κατοχύρωση της παραμονής του ανηλίκου στη χώρα, ανάλογα με την ιδιαίτερη κατηγορία στην οποία ανήκει και η έγκαιρη απόκτηση όλων των απαραίτητων εγγράφων. Η πληροφόρηση περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που τον αφορούν, αλλά και τη βασική νομοθεσία της χώρας, την οποία πρέπει να ακολουθεί ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διαβίωσή του σε κοινωνικό επίπεδο.

Φροντίδα της Υγείας Στην ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας περιλαμβάνεται περιοδικός προληπτικός έλεγχος, εμβολιασμοί, αντιμετώπιση έκτακτων ή χρόνιων νοσημάτων. Όλα τα στοιχεία του ιατρικού ιστορικού αλλά και όλοι οι ιατρικοί έλεγχοι, οι ιατρικές πράξεις αλλά και ο προγραμματισμός για την αντιμετώπιση υπαρχόντων προβλημάτων υγείας συλλέγονται σε ατομικό ιατρικό φάκελο.

Εκπαίδευση Όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά παρακολουθούν σχολικό πρόγραμμα, αντίστοιχο της ηλικίας και του μαθησιακού τους επιπέδου, κυρίως σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Επιπλέον η εκπαίδευσή τους ενισχύεται με μαθήματα ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας από εθελοντές, που μεριμνούν επίσης για την ημερήσια μελέτη. Η περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση ή εκπαίδευση ακολουθεί τις προτιμήσεις και τις δεξιότητες του ίδιου του παιδιού.

Ένταξη Με βάση τα δεδομένα, που έχουν συγκεντρωθεί για το κάθε παιδί, καταρτίζεται το Ατομικό Σχέδιο Ένταξης, στο οποίο συμμετέχει ενεργά ο ίδιος ο έφηβος και σε ειδικές περιπτώσεις ( π.χ. προγραμματισμός οικογενειακής επανένωσης) και μέλη της οικογένειάς του, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους. Η επαγγελματική αποκατάσταση αποτελεί ζήτημα βασικής στόχευσης για όλους. Για την επίτευξή της λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα που έχει ήδη αποκτήσει, η επιθυμία του αλλά και οι ευκαιρίες, που εν δυνάμει προσφέρονται.

ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΦΗΒΩΝ

Ο Σταθμός Εφήβων ξεκίνησε να λειτουργεί το 1925, ενώ από το 1985 βρίσκεται σταθερά σε ιδιόκτητο κτήριο στα Εξάρχεια.  Από αυτόν έχουν περάσει περισσότερα από 2.500 παιδιά, που για λίγους μήνες ή για αρκετά χρόνια, τον είχαν για το σπίτι τους. Η λειτουργία του στηρίζεται στην παροχή φροντίδας οικογενειακού τύπου. Τα τελευταία χρόνια η δυναμικότητά του είναι 17 θέσεις οι οποίες καλύπτονται από ασυνόδευτους ανήλικες που προέρχονται από χώρες, που έχουν πληγεί από πολέμους και καταστροφές. Τα παιδιά μένουν στον Σταθμό είτε μέχρι να επανενωθούν με την οικογένειά τους είτε μέχρι να ενηλικιωθούν. Στο διάστημα αυτό πηγαίνουν στο σχολείο και συμμετέχουν σε απογευματινές δραστηριότητες όπως τα περισσότερα παιδιά της ηλικίας τους.

Για την είσοδο ενός παιδιού στο Σταθμό Εφήβων χρειάζεται να γίνει παραπομπή από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στη συνέχεια προκειμένου να ενταχθεί στην δομή γίνεται μια συγκεκριμένη διαδικασία σύμφωνα με τον  Κανονισμό Λειτουργίας που διέπει την λειτουργία του Σταθμού Εφήβων, ο οποίος ανανεώνεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε εποχής, σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία, τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του παιδιού, τις Συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και κάθε σχετική Σύσταση και Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Τον Νοέμβριο του 2015, ο Σύλλογος, σε συνέχεια της διεύρυνσης των δράσεων του για την αποκατάσταση και ομαλή κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των παιδιών που ήδη φιλοξενεί,  ανέλαβε την ανακατασκευή και υποστήριξη λειτουργίας πρότυπου ξενώνα στην Αθήνα για τη στέγαση και στήριξη νεαρών προσφύγων, που ήταν πρώην ασυνόδευτοι ανήλικοι, αιτούντες άσυλο.

Το Κέντρο Νεότητας για τους Πρόσφυγες ιδρύθηκε για να καλύψει το κενό της επόμενης ημέρας για πολλά από τα παιδιά τα οποία ενηλικιώνονταν, και άρα έπρεπε να φύγουν από τον Σταθμό Εφήβων, αλλά δεν ήταν έτοιμα να ανταπεξέλθουν στο σύνολο των απαιτήσεων της ενήλικης ζωής.

Το Κέντρο Νεότητας για τους Πρόσφυγες προσφέρει βραχεία φιλοξενία και υποστήριξη σε νέους άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών οι οποίοι δεν διαθέτουν περιβάλλον διαμονής και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην δευτεροβάθμια ή την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι προσανατολισμένες στην κατεύθυνση της ανασύνταξης των δυνάμεων και της ενίσχυσης των ικανοτήτων των νέων που φιλοξενούνται στο Κέντρο, με την προοπτική της αυτόνομης ένταξής τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

Για την είσοδο ενός νέου στο Κέντρο Νεότητας απόφαση λαμβάνει η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες. Εφόσον ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία οι ωφελούμενοι ακολουθούν τον κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου, ο οποίος έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του παιδιού, τις Συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και κάθε σχετική Σύσταση και Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από το 2018 την λειτουργία Κέντρου Νεότητας για τους Πρόσφυγες έχει αναλάβει το Solidarity Now. Στη δομή αυτή δυναμικότητας 18 θέσεων υπάρχει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και κοιτώνες 2-4 κλινών.