ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το ΟΡΑΜΑ του Σύλλογου Μερίμνης Ανήλικων και Νέων, είναι να βρίσκεται μεταξύ των πρώτων Φορέων  του κλάδου του, όσον αφορά τα ποιοτικά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών, διατηρώντας και βελτιώνοντας την εμπιστοσύνη των Υποστηρικτών, Δωρητών και Χρηματοδοτών μας οι οποίοι είναι οι Πελάτες μας.

Για το Σύλλογο Μερίμνης Ανήλικων και Νέων

 • ΠΟΙΟΤΗΤΑ, σημαίνει αποτελεσματική εξυπηρέτηση και υψηλό αίσθημα ικανοποίησης για τους Χρηματοδότες και Δωρητές οι οποίοι είναι οι Πελάτες μας.

Οι ΣΤΟΧΟΙ του Σύλλογου Μερίμνης Ανήλικων και Νέων είναι:

 • Η συνεχής παρακολούθηση των προκαθορισμένων στόχων που τίθενται στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΔΣ,
 • Η συμμόρφωση των υπηρεσιών ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις,
 • Η αναγνώριση και διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας,
 • Η διατήρηση του υψηλού επιστημονικού επιπέδου των στελεχών του,
 • Η διαρκής μέτρηση και αδιάλειπτη παρακολούθηση της απόδοσης των διεργασιών, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση της ποιότητας,
 • Η εφαρμογή του ΕΔΣ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, και η δυναμική του εξέλιξη,
 • Η κινητοποίηση των στελεχών του και η δημιουργία πνεύματος ομαδικότητας, που θα τροφοδοτείται από την επίτευξη των στόχων και την συνεχή βελτίωση, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Προκειμένου να επιτύχουμε τα παραπάνω, η Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι, δηλώνουμε τη ΔΕΣΜΕΥΣΗ μας στις εξής αρχές:

 • εφαρμογή και συνεχής βελτίωση του ΕΔΣ,
 • άριστη επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης και Στελεχών,
 • άριστη συνεργασία μεταξύ όλων των στελεχών μας και δημιουργία συγκροτημένων και αποτελεσματικών ομάδων,
 • άριστη συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,
 • συνεχή βελτίωση της τεχνογνωσίας μας και διάχυσή της σε όλο το προσωπικό,
 • υψηλή ικανοποίηση των εξυπηρετούμενων από τις υπηρεσίες που παρέχουμε,
 • διαρκή προσπάθεια μείωσης των προβλημάτων που εντοπίζονται,
 • συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του ΕΔΣ.

Όλα τα θέματα όσον αφορά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αναθέτονται στον Υπεύθυνο ΕΔΣ (ΥΕΔΣ) που είναι ορισμένος από τη Διοίκηση και έχει ευθύνη, αρμοδιότητα και οργανωτική ανεξαρτησία για να εξασφαλίζει ότι το ΕΔΣ του Φορέα λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Όλα τα στελέχη του Σύλλογου Μερίμνης Ανήλικων και Νέων, οφείλουν να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν την παρούσα Πολιτική Ποιότητας.