(scroll down for english)

Το τελευταίο έργο που ξεκίνησε ο ΣΜΑΝ είναι το HOUSE2 – το Δεύτερο Σπίτι ή αλλιώς το Σπίτι2. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου μακροχρόνιου καταλύματος, ξενώνα 16 ασυνόδευτων ανηλίκων, στην πόλη της Αθήνας. Ο ΣΜΑΝ πρότεινε τη δημιουργία ενός καινοτόμου ξενώνα για 12 ασυνόδευτα αγόρια ηλικίας από 6 έως 12 ετών και 2 ασυνόδευτες ανήλικες μητέρες με τα παιδιά τους. Συνολικά 16 ασυνόδευτοι ανήλικοι. Εξ ορισμού, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευπαθή κατάσταση λόγω της ηλικίας τους, του χωρισμού τους από τους γονείς και το σπίτι τους. Έχουν εκτεθεί σε κινδύνους και συχνά έχουν δει έντονη βία και έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευσης.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο από το «ΕΚΚΑ» – Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 150 παιδιά κάτω των 14 ετών βρίσκονται σε κλειστές δομές, και αναμένουν να μεταφερθούν σε ανοιχτά κέντρα υποδοχής. 123 από αυτά είναι αγόρια και 27 κορίτσια. Επιπλέον, 90 ασυνόδευτα κορίτσια ηλικίας 14-18 ετών περιμένουν επίσης να μεταφερθούν σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις διαμονής. Ανάμεσά τους υπάρχουν και ανήλικες μητέρες. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο 8 ξενώνες χωρητικότητας 175 ατόμων για κορίτσια και 5 μικτές δομές για παιδιά κάτω των 12 ετών χωρητικότητας 75 ατόμων. Μόνο μία βρίσκεται στην Αθήνα. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για πιο ευέλικτους τρόπους στέγασης, μικρής χωρητικότητας, προκειμένου να υποστηριχθεί ο πιο ευάλωτος πληθυσμός παιδιών μεταξύ των ασυνόδευτων παιδιών. Τα αγόρια ηλικίας 6-12 ετών και οι ανήλικες μητέρες εκτίθενται σε σοβαρούς κινδύνους όσο περιμένουν μεγάλες περιόδους στα κέντρα υποδοχής. Το Ταμείο μετανάστευσης και ένταξης ασύλου δεν υποστηρίζει τρόπους στέγασης μεικτού φύλου, επομένως δεν υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος.

Ο απώτερος στόχος του ΣΜΑΝ είναι να προσφέρει ένα νέο σπίτι – ένα δεύτερο σπίτι, το HOUSE2, για όλους τους νέους που θα χρειαστούν τη μέριμνα του ΣΜΑΝ και να δημιουργήσει ένα μόνιμο δεσμό με την τοπική κοινωνία. Οι υπηρεσίες και οι δραστηριότητες του έργου στο HOUSE2 περιλαμβάνουν κοινωνική υποστήριξη, παροχή τροφίμων, ρούχων και αναλωσίμων, πρωτοβάθμια ιατρική υποστήριξη, διερμηνεία, νομική βοήθεια και μαθήματα ελληνικής γλώσσας, διαπολιτισμικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Ο ΣΜΑΝ προσφέρει πάντα υπηρεσίες σε παιδιά και νέους όπως θα έκανε μια οικογένεια, η φροντίδα οικογενειακού τύπου έχει το αποτέλεσμα τα παιδιά να νιώθουν τον ξενώνα σπίτι τους.

Το HOUSE2 χρηματοδοτείται από τα EEA Grants μέσω του προγράμματος II «Άσυλο και μετανάστευση (Αντιμετώπιση επείγουσων αναγκών για την υποδοχή και την αξιολόγηση των αιτούντων άσυλο και για τη στέγαση ευάλωτων ομάδων)», χρηματοδότηση που διαχειρίζεται η ΣΟΛ Crowe και η Human Rights 360.

Για πληροφορίες: Ειρήνη Χαζάπη net@sman-athens.org

**********************************************************************************************************

SMAN’s latest project is HOUSE2. The project aims to establish a new long term Accommodation Centre for 16 Unaccompanied Minors, UAMs, in the city of Athens. SMAN suggests the establishment of an innovative type of shelter of 12 unaccompanied boys of the ages of 6 to 12 years old, and 2 unaccompanied underage mothers with their children. In total 16 UAMs. By definition UAMs are in a state of particular vulnerability due to their age, separation from parents and home. They have been exposed to risks and quite often have witnessed extreme violence and have been victims of exploitation.

According to factsheet provided by “EKKA” – National Centre for Social Solidarity, 150 children under the age of 14 years old are in temporary accommodation structures in camps; receptions and identification centres and wait to be allocated in open reception centres. 123 of them are boys and 27 girls. Additionally, 90 unaccompanied girls of the age of 14-18 years old are also waiting to be transferred in improved accommodation facilities. Some of them are under age mothers. Today in Greece there are only 8 accommodation shelters of 175 people capacity for girls and 5 mixed gender shelters of young boys and girls (under 12 years old) of 75 people capacity. Only one of them is in Athens. There is an urgent need for more flexible accommodation modalities of small capacity in order to support the most vulnerable population of children amongst the UAMs. UAMs boys of the age of 6-12 years old and underage mothers are exposed to major risks while waiting long periods in reception centres. Asylum migration and Integration Fund does not support accommodation modalities of mixed gender, therefore there are not enough funding opportunities to address the specific problem.

SMAN’s ultimate objective is to create a new home – a second home, the HOUSE2, for all of the new tenants, and establish a permanent bond with the local hosting community. Project services and activities in HOUSE2 include social support, food, clothes and consumables provision, primary medical support, interpretation, legal aid and Greek language classes, intercultural and recreational activities.

SMAN has always been offering services to children and youngsters as a family would do, and children feel the shelter is their house.

HOUSE2 is funded by ΕΕΑ Grants through the program II “Asylum and Migration (Addressing urgent needs for the reception and screening of Asylum Seekers and for the Accommodation of Vulnerable Groups)” , fund operated by ΣΟΛ Crowe and Human Rights 360.

For more information: Irene Chazapis net@sman-athens.org