Μέλη του ΣΜΑΝ – Μητρώο Μελών ΜΚΟ

Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη του ΣΜΑΝ μπορούν να εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο 2103813290, 2111184269 ή στέλνοντας email στο info@sman-athens.org.

Μέλη του ΣΜΑΝ τα οποία υποχρεούνται να εγγραφούν στο «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)» ορίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ενήλικες εθελοντές. Προκειμένου να είναι έγκυρη η εγγραφή τους  στο «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)» των φυσικών προσώπων του άρθρου 10, υποχρεούνται να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα (εξαιρουμένων αυτών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, της διατάραξη κοινής ησυχίας, της επαιτείας και οτιδήποτε δεν υποδεικνύει ιδιαίτερης βαρύτητας παραβατική συμπεριφορά), και ιδίως για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παιδεραστία, σεξουαλική κακοποίηση, για εγκλήματα διακινδύνευσης της ζωής, εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας, εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών,

β. να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα κάτωθι στοιχεία: αα. Στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ββ. Επαγγελματική δραστηριότητα, έδρα, γγ. Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα, δδ. Τηλ. επικοινωνίας, εε. Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (E-mail). 2.

Τα απαραίτητα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής: α. αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, β. αντίγραφο ποινικού μητρώου (που να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του), γ. υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου ότι δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα (εξαιρουμένων αυτών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, της διατάραξης κοινής ησυχίας, της επαιτείας και οτιδήποτε δεν υποδεικνύει ιδιαίτερης βαρύτητας παραβατική συμπεριφορά) και ιδίως για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παιδεραστία, σεξουαλική κακοποίηση, για εγκλήματα διακινδύνευσης της ζωής, εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας, εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών,

Όλα τα αλλοδαπά έγγραφα απαιτείται να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα σύμφωνα με την ελληνική κείμενη νομοθεσία.