Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων προκηρύσσει θέση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σταθμός Ασυνόδευτων Εφήβων 2018»  με κωδικό ΟΠΣ 5022163, και σύμφωνα με την Απόφαση 4_13/01/2020 του Δ.Σ του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων.
Το έργο με την ονομασία «Σταθμός Ασυνόδευτων Εφήβων 2018» με κωδικό ΟΠΣ 5022163 χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.
Στόχος του έργου είναι η στέγαση και η παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης φροντίδας και υποστήριξης σε ασυνόδευτους ανηλίκους αιτούντες άσυλο, που προέρχονται από χώρες που πλήττονται από πολέμους και καταστροφές.

Η θέση εργασίας που προκηρύσσει ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων είναι η ακόλουθη:
1 Διερμηνέας – Φροντιστής: Σύμβαση ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης)
Ο εργαζόμενος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Αθήνα, σε ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ισαύρων 48, η λειτουργία του οποίου χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του έργου «Σταθμός Ασυνόδευτων Εφήβων 2018» με κωδικό ΟΠΣ 5022163.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται έως και τις 31 Mαΐου  2020 με δυνατότητα ανανέωσης.
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διερμηνέας – Φροντιστής(μερικής απασχόλησης)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Γνώση Φαρσί/Νταρί (Μητρική γλώσσα)
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής ή της Αγγλικής γλώσσας

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε νέους, κατά προτίμηση ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας
Τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
Καλές κοινωνικές δεξιότητες και αίσθηση του χιούμορ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ
Βασικό του καθήκον αποτελεί η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας με σκοπό τη διευκόλυνση της καθημερινής επικοινωνίας του απασχολούμενου προσωπικού με τους φιλοξενούμενους στο ξενώνα και αντίστροφα. Επιπλέον, τα καθήκοντα περιλαμβάνουν:
-Μέριμνα για την ασφάλεια των φιλοξενουμένων και του συνόλου της περιουσίας του ξενώνα
-Υποστήριξη των λειτουργιών της δομής και των φιλοξενουμένων της, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του Υπεύθυνου Συντονιστή και του απασχολούμενου προσωπικού
-Επιτήρηση των κοινόχρηστων χώρων της δομής και επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν
-Συμμετοχή στην αντιμετώπιση και επίλυση περιπτώσεων κρίσης και έγκαιρη ειδοποίηση του επιστημονικού προσωπικού της βάρδιας

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα απαραίτητα (υποχρεωτικά) προσόντα πρόσληψης για τη θέση επιλογής κατατάσσεται σε πίνακες κατάταξης με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία του. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω κριτηρίων.
Γνώση Φαρσί/Νταρί
5 βαθμοί – Άριστη γνώση
Γνώση Ελληνικής γλώσσας
2 βαθμοί – Πολύ καλή γνώση (Β1/Β2)
4 βαθμοί – Άριστη γνώση ( C1)
Γνώση Αγγλικής γλώσσας
2 βαθμοί – Καλή γνώση (Β1/Β2)
4 βαθμοί – Άριστη γνώση (C1)
Εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας
1 μονάδα ανά 6 μήνες εμπειρίας και έως 24 μήνες
Εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε νέους
2 μονάδες ανά 6 μήνες εμπειρίας και έως 24 μήνες
3 μονάδες ανά 6 μήνες εμπειρίας και έως 24 μήνες, εφόσον η εργασιακή εμπειρία αφορά σε ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες
Συνέντευξη
Η συνέντευξη δεν θα υπερβαίνει τις 6 μονάδες

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω email στο s.m.a.gr@hotmail.com ή ταχυδρομικώς ή ιδιόχειρα στην Ισαύρων 48, 11473, Αθήνα έως τις 12/02/2020. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω email, θα πρέπει στον τίτλο να αναφέρεται η θέση εργασίας για την οποία ο υποψήφιος υποβάλει την αίτησή του.
Σε όλους τους υποψήφιους θα αποσταλεί email επιβεβαίωσης για τη λήψη της αίτησης τους. Σε περίπτωση που τους ζητηθεί, οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να προσκομίσουν τα κάτωθι εντός δέκα (10) ημερών:
1.Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου
2. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου με το οποίο αποδεικνύεται πως ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που δεν επιτρέπει την ανάληψη των καθηκόντων.

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Ο κύκλος επιλογής προσωπικού από την Επιτροπή Προσλήψεων θα ξεκινήσει από την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Η προκήρυξη θα παραμείνει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων για τουλάχιστον 12 ημέρες. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν από την Επιτροπή Προσλήψεων και θα προσκληθεί σε συνέντευξη περιορισμένος αριθμός υποψηφίων.
Μετά την λήξη της προθεσμίας ο πίνακας των επιτυχόντων υποψηφίων θα αναρτηθεί στο κατάστημα των γραφείων του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων. Για λόγους εχεμύθειας και τήρησης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων η ανάρτηση των αποτελεσμάτων δεν θα γίνεται επώνυμα αλλά με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους κατά την υποβολή της.
Κατά του πίνακα επιτρέπεται από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή ιδιόχειρα στην διεύθυνση: Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων, Ισαύρων 48, 11473, Αθήνα. Η Επιτροπή Ενστάσεων θα εξετάσει τις ενστάσεις εντός τριών ημερών.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ -ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο υποψήφιος που θα προσληφθεί για τη θέση του Διερμηνέα – Φροντιστή θα συνάψει σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τις 30/04/2019, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν για την υλοποίηση του έργου και σε περίπτωση χρονικής επέκτασης της Δράσης.
Το Δ.Σ του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων