Α. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΦΗΒΩΝ

Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες:
Α. Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας
Προσφέρεται διαμονή σε δωμάτια δύο, τριών και τεσσάρων κλινών. Η σίτιση στηρίζεται σε διαιτολόγιο κατάλληλο για την ηλικία, τις ειδικές δραστηριότητες και τις πολιτισμικές συνήθειες των παιδιών.

Β. Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής υποστήριξης και πληροφόρησης
Η σταθερή συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό βοηθάει τους φιλοξενούμενους να αντιμετωπίσουν συναισθήματα πένθους για την οικογένεια και την πατρίδα που έχασαν, να δομήσουν την εμπιστοσύνη στα νέα πρόσωπα φροντίδας τους και να ενταχθούν στο περιβάλλον του σταθμού και της χώρας υποδοχής τους. Στις περιπτώσεις παιδιών με αυξημένες ανάγκες ψυχολογικής κυρίως υποστήριξης οι ειδικοί επιστήμονες του συνεργαζόμενου δικτύου υπηρεσιών καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Γ. Νομικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης
Κύριο μέλημα αποτελεί η νομική κατοχύρωση της παραμονής του ανηλίκου στη χώρα, ανάλογα με την ιδιαίτερη κατηγορία στην οποία ανήκει και η έγκαιρη απόκτηση όλων των απαραίτητων εγγράφων. Η πληροφόρηση περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που τον αφορούν, αλλά και τη βασική νομοθεσία της χώρας, την οποία πρέπει να ακολουθεί ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διαβίωσή του σε κοινωνικό επίπεδο.

Δ. Φροντίδας της Υγείας
Στην ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας περιλαμβάνεται περιοδικός προληπτικός έλεγχος, εμβολιασμοί, αντιμετώπιση έκτακτων ή χρόνιων νοσημάτων. Όλα τα στοιχεία του ιατρικού ιστορικού αλλά και όλοι οι ιατρικοί έλεγχοι, οι ιατρικές πράξεις αλλά και ο προγραμματισμός για την αντιμετώπιση υπαρχόντων προβλημάτων υγείας συλλέγονται σε ατομικό ιατρικό φάκελο.

Ε. Εκπαίδευσης
Όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά παρακολουθούν σχολικό πρόγραμμα, αντίστοιχο της ηλικίας και του μαθησιακού τους επιπέδου, κυρίως σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα ενισχύονται με μαθήματα ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας από εθελοντές, που μεριμνούν επίσης για την ημερήσια μελέτη. Η περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση ή εκπαίδευση ακολουθεί τις προτιμήσεις και τις δεξιότητες του ίδιου του παιδιού.

Ζ. Ένταξης
Με βάση τα δεδομένα, που έχουν συγκεντρωθεί για τον κάθε φιλοξενούμενο, καταρτίζεται το Ατομικό Σχέδιο Ένταξης, στο οποίο συμμετέχει ενεργά ο ίδιος ο έφηβος και σε ειδικές περιπτώσεις ( π.χ. προγραμματισμός οικογενειακής επανένωσης) και μέλη της οικογένειάς του, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους. Η επαγγελματική αποκατάσταση αποτελεί ζήτημα βασικής στόχευσης για κάθε έναν από τους φιλοξενούμενους. Για την επίτευξή της λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα που έχει ήδη αποκτήσει, η επιθυμία του αλλά και οι ευκαιρίες, που εν δυνάμει προσφέρονται.

 

 

Β. ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Όπως περιγράφεται και στον κανονισμό λειτουργίας το Κέντρο Νεότητας για τους Πρόσφυγες (Αιτούντες Άσυλο) προσφέρει πρόσκαιρη φιλοξενία και παράλληλα υποστήριξη σε νέους άνδρες ηλικίας 18-22 χρόνων που δεν διαθέτουν περιβάλλον διαμονής, ή που η οικονομική τους δυνατότητα δεν τους επιτρέπει να συνεχίσουν τις σπουδές τους τόσο στη δευτεροβάθμια ή την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι προσανατολισμένες στην κατεύθυνση της ανασύνταξης των δυνάμεων και της ενίσχυσης των ικανοτήτων των νέων που φιλοξενούνται στον ξενώνα, με την προοπτική της αυτόνομης ένταξης τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.