ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων προκηρύσσει δύο θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σταθμός Ασυνόδευτων Εφήβων 2018» (1η Τροποποίηση Συμφωνίας Επιδότησης Δράσης – 21/12/2018 Απ:3010/Φ.38) με κωδικό ΟΠΣ 5022163 και ελεύθερο κωδικό 59729 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.ΑΜ.Ε.ΤΕ.Τ.Ε.Α.Α.Π., και την Απόφαση 1_04/11/2019 του Δ.Σ του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων.

Το έργο με την ονομασία «Σταθμός Ασυνόδευτων Εφήβων 2018» με κωδικό ΟΠΣ 5022163 χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Στόχος του έργου είναι η στέγαση και η παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης φροντίδας και υποστήριξης σε ασυνόδευτους ανηλίκους αιτούντες άσυλο, που προέρχονται από χώρες που πλήττονται από πολέμους και καταστροφές.

Οι θέσεις εργασίας που προκηρύσσει ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων είναι οι ακόλουθες:

 Αριθμός Θέσεων / Ειδικότητα/ Σχέση Απασχόλησης
1 / Φροντιστής / Σύμβαση ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης)
1 / Υπεύθυνος/νη Καθαριότητας / Σύμβαση ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης)

Οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Αθήνα, σε ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, η λειτουργία του οποίου χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του έργου «Σταθμός Ασυνόδευτων Εφήβων 2018» με κωδικό ΟΠΣ 5022163.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019 με δυνατότητα ανανέωσης.

 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Φροντιστής(μερικής απασχόλησης)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής ή της Αγγλικής γλώσσας.

 

Καλές κοινωνικές δεξιότητες  και αίσθηση του χιούμορ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε νέους, κατά προτίμηση ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες

 

Καλή γνώση Αραβικών ή  Φαρσί/Νταρί ή Ουρντού/Παντζαμπί

 

Πιστοποιημένη εκπαίδευση σε θέμα φύλαξης

 

Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

-Μέριμνα για την ασφάλεια και την φροντίδα των φιλοξενουμένων. (Αναλαμβάνει επίσης βραδινές βάρδιες).

 -Μέριμνα για την ασφάλεια του συνόλου της περιουσίας του ξενώνα.

-Υποστήριξη των λειτουργιών της δομής και των φιλοξενουμένων της, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του Υπεύθυνου Συντονιστή και του απασχολούμενου προσωπικού.

-Συνοδεία των φιλοξενουμένων της δομής σε υπηρεσίες και άλλες εξωτερικές δραστηριότητες

-Επιτήρηση των κοινόχρηστων χώρων της δομής και επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν.

-Συμμετοχή στην αντιμετώπιση και επίλυση περιπτώσεων κρίσης και έγκαιρη ειδοποίηση του επιστημονικού προσωπικού της βάρδιας.

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Υπεύθυνος/νη καθαριότητας (μερικής απασχόλησης)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Εμπειρία στον καθαρισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Εμπειρία στην προετοιμασία γευμάτων.

Καλές κοινωνικές δεξιότητες  και αίσθηση του χιούμορ.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε νέους, κατά προτίμηση ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες.

 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Καλή γνώση Αραβικών ή  Φαρσί/Νταρί ή Ουρντού/Παντζαμπί

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

 

Ο εργαζόμενος/νη που θα αναλάβει να εκτελέσει τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης θα είναι υπεύθυνος/νη για :

– Τον καθαρισμό των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της δομής.

– Την προετοιμασία και το σερβίρισμα  των γευμάτων σε συνεργασία με τη μαγείρισσα.

– Την τήρηση του προγράμματος πλύσης του ρουχισμού των φιλοξενουμένων στο πλυντήριο της δομής.

–  Το καθαρισμό των δωματίων των φιλοξενουμένων σε συνεργασία μαζί τους.

Όπως και τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού φροντίζει για το βέλτιστο συμφέρον των φιλοξενούμενων  και συμμετέχει στην αντιμετώπιση περιπτώσεων κρίσης ειδοποιώντας έγκαιρα το επιστημονικό προσωπικό της βάρδιας.

 

Κριτήρια κατάταξης

 

Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα απαραίτητα (υποχρεωτικά) προσόντα πρόσληψης για τη θέση επιλογής κατατάσσεται σε πίνακες κατάταξης με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία του. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω κριτηρίων.

 

Κριτήρια κατάταξης για τη θέση του φροντιστή

 

Βαθμός

Εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε νέους

2 μονάδες ανά 6 μήνες εμπειρίας και έως 24 μήνες

3 μονάδες ανά 6 μήνες εμπειρίας και έως 24 μήνες, εφόσον η εργασιακή εμπειρία αφορά σε ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες

Γνώση Αραβικών ή  Φαρσί/Νταρί ή Ουρντού/Παντζαμπί

1 βαθμοί – Καλή γνώση

2 βαθμοί – Άριστη γνώση

Πιστοποιημένη εκπαίδευση σε θέμα φύλαξης

 

2 βαθμοί

Γνώση χειρισμού Η/Υ

1 βαθμοί – Καλή γνώση

2 βαθμοί – Άριστη γνώση

Συνέντευξη

Η συνέντευξη δεν θα υπερβαίνει τις 5 μονάδες

 

 

Κριτήρια κατάταξης για τη θέση του υπεύθυνου/νης καθαριότητας

 

Βαθμός

Εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας και καθαριότητας σε φορείς που έχουν σχέση με τη φύλαξη/φροντίδα νέων.

2 μονάδες ανά 6 μήνες εμπειρίας και έως 24 μήνες

3 μονάδες ανά 6 μήνες εμπειρίας και έως 24 μήνες, εφόσον η εργασιακή εμπειρία αφορά σε ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες

Γνώση Αραβικών ή  Φαρσί/Νταρί ή Ουρντού/Παντζαμπί

1 βαθμοί – Καλή γνώση

2 βαθμοί – Άριστη γνώση

Γνώση Αγγλικών

1 βαθμοί – Καλή γνώση

2 βαθμοί – Άριστη γνώση

Συνέντευξη

Η συνέντευξη δεν θα υπερβαίνει τις 5 μονάδες

 

 Τρόπος υποβολής

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω email στο s.m.a.gr@hotmail.com ή ταχυδρομικώς ή ιδιόχειρα  στην Ισαύρων 48, 11473, Αθήνα έως  τις 20/11/2019.

 

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω email, θα πρέπει στον τίτλο να αναφέρεται η θέση εργασίας για την οποία ο υποψήφιος υποβάλει την αίτησή του.

Σε όλους τους υποψήφιους θα αποσταλεί email  επιβεβαίωσης για τη λήψη της αίτησης τους. Σε περίπτωση που τους ζητηθεί, οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να προσκομίσουν τα κάτωθι εντός δέκα (10) ημερών:

1.Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου

  1. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου με το οποίο αποδεικνύεται πως ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που δεν επιτρέπει την ανάληψη των καθηκόντων.

 

Ανάρτηση πινάκων και Υποβολή Ενστάσεων

Ο κύκλος επιλογής προσωπικού από την Επιτροπή Προσλήψεων θα ξεκινήσει από την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Η προκήρυξη θα παραμείνει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων για τουλάχιστον 12 ημέρες. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν από την Επιτροπή Προσλήψεων και θα προσκληθεί σε συνέντευξη περιορισμένος αριθμός υποψηφίων.

Μετά την λήξη της προθεσμίας ο πίνακας των επιτυχόντων υποψηφίων θα αναρτηθεί στο κατάστημα των γραφείων του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων. Για λόγους εχεμύθειας και τήρησης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων η ανάρτηση των αποτελεσμάτων δεν θα γίνεται επώνυμα αλλά με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους κατά την υποβολή της.

Κατά του πίνακα επιτρέπεται από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η  ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή ιδιόχειρα στην διεύθυνση: Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων, Ισαύρων 48, 11473, Αθήνα. Η Επιτροπή Ενστάσεων θα εξετάσει τις ενστάσεις εντός τριών ημερών.

Πρόσληψη – Λύση Σύμβασης

Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν για τις θέσεις του Φροντιστή και του Υπεύθυνου/νης καθαριότητας θα συνάψουν σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τις 31/12/2019, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν για την υλοποίηση του έργου και σε περίπτωση χρονικής επέκτασης  της Δράσης.

 

Το Δ.Σ του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων