Ημερομηνία 9/7/2020

Επωνυμία Οργανισμού: Σύλλογος Μερίμνης Ανήλικων και Νέων (ΣΜΑΝ)
Διεύθυνση: Ισαύρων  48
ΤΚ: 11473
Πόλη: Αθήνα
Ιστοσελίδα: www.sman-athens.org

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Προκήρυξη

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων προκηρύσσει θέσεις εργασίας σύμφωνα με την Απόφαση 4_09/06/2020 του Δ.Σ του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων.στο πλαίσιο υλοποίησης του  έργου «Σπίτι 2».

Το κείμενο της προκήρυξης εδώ:

HOUSE2_prokiriksi thesewn 2_july2020

Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος ΣΠΙΤΙ 2 (HOUSE 2) το οποίο χρηματοδοτείται από  EEA Grants στο πλαίσιο του προγράμματος “Asylum and Migration” 2014-2021  και  συγκεκριμένα τους κάτωθι ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με   τα   αντίστοιχα   απαιτούμενα   (τυπικά   και   τυχόν    πρόσθετα)    προσόντα  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):        

  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:           ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   (ανά κωδικό θέσης)
 

Κωδικός θέσης

 

Υπηρεσία

 

Τόπος

απασχόλησης

 

Ειδικότητα

 

Διάρκεια σύμβασης

 

Αριθμός ατόμων

006 Δομή Αθήνα Παιδαγωγού – Φροντιστή Σύμβαση ορισμένου χρόνου έξι (6) μήνες

με δυνατότητα παράτασης

3
007 Δομή Αθήνα Μάγειρας/

Μαγείρισσα

Σύμβαση ορισμένου χρόνου έξι (6) μήνες

με δυνατότητα παράτασης

1
  ΠΙΝΑΚΑΣ Β:                    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
 

 

 

 

006

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

·      Πτυχίο παιδαγωγικών ή κοινωνικών σπουδών ΑΕΙ / ΤΕI / ΙΕΚ ή πτυχίο επαγγελματικού λυκείου ειδικότητας κοινωνικών φροντιστών ή άλλο συναφές με τη φροντίδα παιδιών ή ευάλωτων ομάδων πτυχίο (π.χ νοσηλευτικής ή κοινωνικών επιστημών)

·      Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας είτε ενασχόληση με παιδιά ή/και εφήβους για τουλάχιστον 2 έτη

·      Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

·      Καλή γνώση αγγλικών

 

  ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

·      Καλές κοινωνικές δεξιότητες και αίσθηση του χιούμορ

·      Εμπειρία στη διοργάνωση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

·      Προηγούμενη εργασιακή ή εθελοντική εργασία με ομάδες παιδιών ή/και εφήβων

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

Ο/Η παιδαγωγός- φροντιστής/ρια θα απασχολείται σε κυλιόμενες βάρδιες (πρωινές, απογευματινές και βραδινές)  στη νέα δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων  του ΣΜΑΝ και θα υποστηρίζει την εύρυθμη λειτουργία της δομής. Βασική του/της αρμοδιότητα θα είναι η παροχή καθημερινής φροντίδας και διαπαιδαγώγησης στα παιδιά που διαμένουν στον χώρο φιλοξενίας σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της δομής.

Πιο συγκεκριμένα:

-Συμβάλλει / συμμετέχει και παρακολουθεί την καθαριότητα και τη φροντισμένη εμφάνιση των παιδιών. Συνεργάζεται με το προσωπικό καθαριότητας και τους φιλοξενούμενους για να τηρείται ο χώρος καθαρός. Αναλαμβάνει τη διανομή βασικών αγαθών στα δωμάτια. Ελέγχει τη διαθεσιμότητα των αγαθών (αποθήκη) και αναλαμβάνει την καταγραφή τους.

-Σε συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό παρακολουθεί την καλή υγεία των παιδιών και ενημερώνει/συνοδεύει σε ιατρούς ή/και νοσοκομεία. Επίσης είναι υπεύθυνος/νη για την χορήγηση ιατροφαρμακευτικής αγωγής στα παιδιά, κατόπιν υποδείξεων του γιατρού, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να τηρείται ο φάκελος/βιβλίο φαρμακευτικής αγωγής της δομής.

-Αναλαμβάνει την πρωινή προετοιμασία, το ξύπνημα, την επιμέλεια φαγητού και συνοδεία των παιδιών (αν κριθεί απαραίτητο) προς και από το σχολείο. Επίσης αναλαμβάνει την προετοιμασία των φιλοξενούμενων πριν τον ύπνο καθώς και τη φύλαξη τους. (Στη βραδινή βάρδια, μία εβδομάδα κάθε μήνα)

-Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με το καθημερινό πρόγραμμα απασχόλησής τους, στην εκπόνηση του οποίου συμβάλλει με υπευθυνότητα, υπομονή και αγάπη. Συνοδεύει τα παιδιά στις δραστηριότητες τους.

-Αναλαμβάνει τη διοργάνωση των  παιδαγωγικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων των παιδιών σε συνεργασία με την υπόλοιπα μέλη της ομάδας της παιδικής προστασίας.

-Συμπληρώνει τα απαραίτητα έγγραφα παρακολούθησης του έργου του φροντιστή, όπως το ημερολόγιο βάρδιας, τα παρουσιολόγια, τη μηνιαία απολογιστική αναφορά έργου, όπως παράλληλα φροντίζει για την συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων σε σχέση με το έργο του με τους ωφελούμενους: τις ιατρικές επισκέψεις και τις εξετάσεις των παιδιών, τη συμμετοχή τους σε ομάδες κλπ.

-Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, συμμετέχει στη επίλυση της κρίσης σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της επιστημονικής ομάδας.

-Συνεργάζεται με τους εθελοντές του σπιτιού.

007  ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

·      Τίτλος σπουδών από σχολή μαγειρικής

·      Προηγούμενη επαγγελματική σχετική εμπειρία

 

 ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

·      Καλή γνώση αγγλικών

·      Προηγούμενη εθελοντική εργασία

·      Εμπειρία με ευάλωτες ομάδες

·      Συνεργασία με παιδιά ή/και εφήβους

·      Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης

·      Καλές κοινωνικές δεξιότητες και αίσθηση του χιούμορ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

-Η προετοιμασία και παρασκευή των γευμάτων και ατομικών προγραμμάτων, η καθαριότητα της κουζίνας, καθώς και η καταγραφή των ελλείψεων της κουζίνας σε αναλώσιμα υλικά και εργαλεία και η υποβολή αναφοράς στον Διοικητικά Υπεύθυνο.

-Η τακτοποίηση του χώρου φαγητού.

-Η διανομή των γευμάτων σε συγκεκριμένες ώρες και καθαρισμός τακτοποίηση σκευών μαγειρικής και διατροφής.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου cv@sotele.gr, με θέμα τον κωδικό θέσης που τους ενδιαφέρει, τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 2. Συνοδευτική επιστολή βιογραφικού

Σε περίπτωση που τους ζητηθεί στη δεύτερη φάση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να προσκομίσουν τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,
 2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών,
 3. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας όπου απαιτείται,
 4. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας όπου απαιτείται,
 5. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ όπου απαιτείται.
 • ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά μαζί με τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 9η/7/2020 έως και την 19η/7/2020 (έως 23:59 μμ το βράδυ).

Ο κύκλος επιλογής προσωπικού από την Επιτροπή Προσλήψεων θα ξεκινήσει από την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν από την Επιτροπή Προσλήψεων και θα ενημερωθούν και θα  προσκληθούν μόνο ένας περιορισμένος αριθμός υποψηφίων που θα κληθεί σε συνέντευξη.

 

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΠΙΤΙ 2»

 

 • Τόπος απασχόλησης: Οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν στο κτήριο υλοποίησης του προγράμματος Σπίτι 2 (House 2) το οποίο βρίσκεται σε δομή εντός την Αθήνας.
 • Διάρκεια του έργου: Για 33 μήνες και έως 31/5/2023.
 • Σύμβαση εργασίας: Οι ενδιαφερόμενοι που θα προσληφθούν θα υπογράψουν σύμβαση ορισμένου χρόνου για διάστημα έξι (6) μηνών. Περαιτέρω, προβλέπεται δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης μετά το πέρας του διαστήματος αυτού και παράτασης της σύμβασης.
 • Περίληψη και σκοπός του έργου:

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου HOUSE2 (ΣΠΙΤΙ 2). Το έργο προτείνει τη δημιουργία ενός νέου ξενώνα οικογενειακού τύπου για ασυνόδευτους ανήλικους αιτούντες άσυλο, στην πόλη της Αθήνας.  Συγκεκριμένα η δομή θα παρέχει θέσεις φιλοξενίας σε 12 ασυνόδευτα αγόρια ηλικίας από 6 έως 12 ετών και σε 2 ασυνόδευτες ανήλικες μητέρες με τα παιδιά τους. Μεταξύ άλλων θα παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης και φροντίδας, διερμηνείας, νομικής βοήθειας, ενώ θα ενθαρρύνεται η συμμετοχή των φιλοξενούμενων σε διαπολιτισμικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων είναι αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο (ΝΔ1010/72), που ιδρύθηκε το 1924 με κύριο δωρητή τον Εμμανουήλ Μπενάκη. Διαχρονικά το έργο του Σ.Μ.Α.Ν. προσαρμόστηκε και κλήθηκε να καλύψει τις εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες, πάντα μέσα από εξειδικευμένη, σύγχρονη και υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών με κύρια χαρακτηριστικά το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη φροντίδα οικογενειακού τύπου. Κύριος σκοπός του ΣΜΑΝ είναι η προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων και νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο και σε κατάσταση ανάγκης ανεξαρτήτως εθνικής ή φυλετικής προέλευσης, θρησκευτικών πεποιθήσεων και σεξουαλικού προσανατολισμού.

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Η παρούσα να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες  Social Policy https://socialpolicy.gr/ και στον ιστότοπο του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων www.sman-athens.org.

 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ  (GDPR)

Δια της παρούσης γίνεται γνωστό ότι όποιος υποψήφιος αποστείλει τα έγγραφα με τα προσωπικά του δεδομένα για την κάλυψη μιας εκ των θέσεων, συναινεί στην επεξεργασία αυτών τόσο από την Επιτροπή Προσλήψεων του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων ως προς την αξιολόγηση της καταλληλότητας του προφίλ του με τα αντίστοιχα κριτήρια της εκάστοτε θέσης όσο και στην απευθείας κοινοποίηση των στοιχείων του στο υπεύθυνο πρόσωπο για τις προσλήψεις του Συλλόγου.

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων είναι ένα σωματείο ίσων ευκαιριών, σεβόμενο απόλυτα το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων κάθε ατόμου με βάση το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR) και αντιμετωπίζοντας όλα τα έγγραφα που λαμβάνει ως εμπιστευτικά. Συνεπώς, στα πλαίσια αυτά, ο Σύλλογος ανακοινώνει ότι θα διατηρήσει στα αρχεία του για περίοδο έξι (6) μηνών όλα τα έγγραφα προσωπικών δεδομένων που θα λάβει από τους υποψήφιους για την κάλυψη των άνω θέσεων, ενώ με το πέρας αυτού του διαστήματος, θα τα καταστρέψει. Στην περίπτωση, που ένας υποψήφιος επιθυμεί στη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων νωρίτερα από το διάστημα αυτό, όπως το αιτηθεί στο ίδιο email που θα στείλει το βιογραφικό του σημείωμα (cv@sotele.gr).