Ημερομηνία 29/6/2020

Επωνυμία Οργανισμού: Σύλλογος Μερίμνης Ανήλικων και Νέων (ΣΜΑΝ)
Διεύθυνση: Ισαύρων  48
ΤΚ: 11473
Πόλη: Αθήνα
Ιστοσελίδα: www.sman-athens.org

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προκήρυξη

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων προκηρύσσει θέσεις εργασίας σύμφωνα με την Απόφαση 4_09/06/2020 του Δ.Σ του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων.στο πλαίσιο υλοποίησης του  έργου «Σπίτι 2».

Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος ΣΠΙΤΙ 2 (HOUSE 2) το οποίο χρηματοδοτείται από  EEA Grants στο πλαίσιο του προγράμματος “Asylum and Migration” 2014-2021  και  συγκεκριμένα τους κάτωθι ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με   τα   αντίστοιχα   απαιτούμενα   (τυπικά   και   τυχόν    πρόσθετα)    προσόντα  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):        

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:           ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   (ανά κωδικό θέσης)
 

Κωδικός θέσης

 

Υπηρεσία

 

Τόπος

απασχόλησης

 

Ειδικότητα

 

Διάρκεια σύμβασης

 

Αριθμός ατόμων

001 Δομή Αθήνα Ψυχολόγος Σύμβαση ορισμένου χρόνου έξι (6) μήνες

με δυνατότητα παράτασης

1
002 Δομή Αθήνα Κοινωνικός Λειτουργός Σύμβαση ορισμένου χρόνου έξι (6) μήνες

με δυνατότητα παράτασης

1
003 Δομή Αθήνα Διερμηνέας  Ουρντού ή  Γαλλικών – Φροντιστής Σύμβαση ορισμένου χρόνου έξι (6) μήνες

με δυνατότητα παράτασης

1
 

 

004

 

Δομή Αθήνα Διερμηνέας Αραβικών – Φροντιστής Σύμβαση ορισμένου χρόνου έξι (6) μήνες

με δυνατότητα παράτασης

1
 

 

005

 

Δομή Αθήνα Διερμηνέας  Φαρσί/Νταρί – Φροντιστής Σύμβαση ορισμένου χρόνου έξι (6) μήνες

με δυνατότητα παράτασης

1
  ΠΙΝΑΚΑΣ Β:                    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
 

 

 

 

001

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

·       Πτυχίο Ψυχολόγου

·       Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

·       Τέσσερα χρόνια εμπειρία στην ομάδα στόχου ή/ και σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού

·       Άριστη Γνώση Αγγλικών

·       Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

 

  ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

·      Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο

·      Καλές κοινωνικές δεξιότητες και αίσθηση του χιούμορ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

– Εκτίμηση της ψυχολογικής ή και ψυχιατρικής υγείας των ωφελούμενών και σύνταξη ψυχολογικής αξιολόγησης,
– Ψυχολογική υποστήριξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων, με σκοπό:
α) τη διαχείριση άγχους,
β) την αντιμετώπιση κρίσεων που σχετίζονται με την ψυχική ή ψυχολογική πίεση,
γ) τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ τους και
δ) την καλλιέργεια ικανοτήτων και ταλέντων,

– Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενημέρωση και φροντίδα των ωφελούμενων παιδιών,

– Συμβουλευτική και επιστημονική καθοδήγηση της ομάδας παιδικής προστασίας της δομής,

– Διαχείριση και αντιμετώπιση κρίσεων,
– Διευκόλυνση της διασύνδεσης των ωφελούμενων παιδιών με την τοπική κοινότητα,

– Συνοδείες των φιλοξενούμενων σε δραστηριότητες και υπηρεσίες εκτός δομής,

– Παραπομπή ωφελούμενου παιδιού σε δομές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο,

– Τήρηση αρχείου ψυχολογικής αξιολόγησης για κάθε ωφελούμενο.

 

 

 

002

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

·     Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ

·     Άδεια  Ασκήσεως  Επαγγέλματος

·     Τέσσερα χρόνια εμπειρία στην ομάδα στόχου ή/ και σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού

·     Άριστη Γνώση Αγγλικών

·     Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

·     Καλές κοινωνικές δεξιότητες και αίσθηση του χιούμορ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

– Προετοιμασία της υποδοχής των ανηλίκων, ενημέρωσή τους και συμμετοχή στη διαδικασία ένταξής τους στον Ξενώνα,

– Οργάνωση του ατομικού φακέλου (κοινωνικό ιστορικό, παραπομπές, εξετάσεις κ.α.) κάθε φιλοξενουμένου,

– Αξιοποίηση προς όφελος των ωφελούμενων  οποιασδήποτε υπηρεσίας, οποιουδήποτε προγράμματος κοινωνικής, προνοιακής καθώς και σχολικής ή/και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που διατίθενται από την τοπική κοινωνία ή δημόσιους φορείς,

– Οργάνωση ομαδικών και ατομικών συνεδριών για την κοινωνική υποστήριξη των ωφελούμενων παιδιών,

– Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου,

– Συνοδείες των φιλοξενούμενων σε δραστηριότητες και υπηρεσίες εκτός δομής,

– Συμμετοχή στις ενέργειες προσέλκυσης χορηγιών,

– Αναφέρεται στο συντονιστή της δομής και συνεργάζεται με την υπόλοιπη ομάδα του έργου,

– Υποστήριξη των ωφελουμένων  στη διαδικασία  απόκτησης νομιμοποιητικών εγγράφων,

– Ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου των ωφελούμενων παιδιών, ιδίως μέσω ανάπτυξης λειτουργικών σχέσεων με την τοπική κοινωνία (συμμετοχή σε αθλητικούς συλλόγους ή εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης) και την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα,

– Συντονισμός εθελοντών.

003 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

·     Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε νέους, κατά   προτίμηση ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες

·     Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας

·     Τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

·     Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

·     Καλές κοινωνικές δεξιότητες και αίσθηση του χιούμορ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

– Βασικό καθήκον αποτελεί η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας με σκοπό τη διευκόλυνση της καθημερινής επικοινωνίας του απασχολούμενου προσωπικού με τους φιλοξενούμενους στο ξενώνα και αντίστροφα. Επιπλέον, τα καθήκοντα περιλαμβάνουν:

-Μέριμνα για την ασφάλεια των φιλοξενουμένων και υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας της δομής,

– Συμμετοχή στις δράσεις ψυχαγωγίας και κοινωνικής ενδυνάμωσης που διοργανώνονται από τους εκπαιδευτές,

– Μέριμνα για την ατομική υγιεινή και φροντίδα των φιλοξενούμενων,

-Υποστήριξη των λειτουργιών της δομής και των φιλοξενουμένων της, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του Υπεύθυνου Συντονιστή και του απασχολούμενου προσωπικού,

– Επιτήρηση των κοινόχρηστων χώρων της δομής και επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν,

– Συμμετοχή στην αντιμετώπιση και επίλυση περιπτώσεων κρίσης και έγκαιρη ειδοποίηση του επιστημονικού προσωπικού της βάρδιας.

004 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

·      Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε νέους, κατά   προτίμηση ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες

·      Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας

·      Τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

·      Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

·      Καλές κοινωνικές δεξιότητες και αίσθηση του χιούμορ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

– Βασικό καθήκον αποτελεί η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας με σκοπό τη διευκόλυνση της καθημερινής επικοινωνίας του απασχολούμενου προσωπικού με τους φιλοξενούμενους στο ξενώνα και αντίστροφα. Επιπλέον, τα καθήκοντα περιλαμβάνουν:

-Μέριμνα για την ασφάλεια των φιλοξενουμένων και υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας της δομής,

– Συμμετοχή στις δράσεις ψυχαγωγίας και κοινωνικής ενδυνάμωσης που διοργανώνονται από τους εκπαιδευτές,

– Μέριμνα για την ατομική υγιεινή και φροντίδα των φιλοξενούμενων,

-Υποστήριξη των λειτουργιών της δομής και των φιλοξενουμένων της, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του Υπεύθυνου Συντονιστή και του απασχολούμενου προσωπικού,

– Επιτήρηση των κοινόχρηστων χώρων της δομής και επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν,

– Συμμετοχή στην αντιμετώπιση και επίλυση περιπτώσεων κρίσης και έγκαιρη ειδοποίηση του επιστημονικού προσωπικού της βάρδιας.

 

005 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

·      Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε νέους, κατά   προτίμηση ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες

·      Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας

·      Τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

·      Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

·      Καλές κοινωνικές δεξιότητες και αίσθηση του χιούμορ

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

– Βασικό καθήκον αποτελεί η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας με σκοπό τη διευκόλυνση της καθημερινής επικοινωνίας του απασχολούμενου προσωπικού με τους φιλοξενούμενους στο ξενώνα και αντίστροφα. Επιπλέον, τα καθήκοντα περιλαμβάνουν:

– Μέριμνα για την ασφάλεια των φιλοξενουμένων και υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας της δομής,

– Συμμετοχή στις δράσεις ψυχαγωγίας και κοινωνικής ενδυνάμωσης που διοργανώνονται από τους εκπαιδευτές,

– Μέριμνα για την ατομική υγιεινή και φροντίδα των φιλοξενούμενων,

-Υποστήριξη των λειτουργιών της δομής και των φιλοξενουμένων της, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του Υπεύθυνου Συντονιστή και του απασχολούμενου προσωπικού,

– Επιτήρηση των κοινόχρηστων χώρων της δομής και επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν,

-Συμμετοχή στην αντιμετώπιση και επίλυση περιπτώσεων κρίσης και έγκαιρη ειδοποίηση του επιστημονικού προσωπικού της βάρδιας.

 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου cv@sotele.gr, με θέμα τον κωδικό θέσης που τους ενδιαφέρει, τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 2. Συνοδευτική επιστολή βιογραφικού

Σε περίπτωση που τους ζητηθεί στη δεύτερη φάση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να προσκομίσουν τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,
 2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών,
 3. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας όπου απαιτείται,
 4. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας όπου απαιτείται,
 5. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ όπου απαιτείται.
 • ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά μαζί με τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 29η/6/2020 έως και την 9η/7/2020 (έως 23:59 μμ το βράδυ).

Ο κύκλος επιλογής προσωπικού από την Επιτροπή Προσλήψεων θα ξεκινήσει από την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν από την Επιτροπή Προσλήψεων και θα ενημερωθούν και θα  προσκληθούν μόνο ένας περιορισμένος αριθμός υποψηφίων που θα κληθεί σε συνέντευξη.

 • Τόπος απασχόλησης: Οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν στο κτήριο υλοποίησης του προγράμματος Σπίτι 2 (House 2) το οποίο βρίσκεται σε δομή εντός την Αθήνας.
 • Διάρκεια του έργου: Για 33 μήνες και έως 31/5/2023.
 • Σύμβαση εργασίας: Οι ενδιαφερόμενοι που θα προσληφθούν θα υπογράψουν σύμβαση ορισμένου χρόνου για διάστημα έξι (6) μηνών. Περαιτέρω, προβλέπεται δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης μετά το πέρας του διαστήματος αυτού και παράτασης της σύμβασης.
 • Περίληψη και σκοπός του έργου:

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου HOUSE2 (ΣΠΙΤΙ 2). Το έργο προτείνει τη δημιουργία ενός νέου ξενώνα οικογενειακού τύπου για ασυνόδευτους ανήλικους αιτούντες άσυλο, στην πόλη της Αθήνας.  Συγκεκριμένα η δομή θα παρέχει θέσεις φιλοξενίας σε 12 ασυνόδευτα αγόρια ηλικίας από 6 έως 12 ετών και σε 2 ασυνόδευτες ανήλικες μητέρες με τα παιδιά τους. Μεταξύ άλλων θα παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης και φροντίδας, διερμηνείας, νομικής βοήθειας, ενώ θα ενθαρρύνεται η συμμετοχή των φιλοξενούμενων σε διαπολιτισμικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων είναι αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο (ΝΔ1010/72), που ιδρύθηκε το 1924 με κύριο δωρητή τον Εμμανουήλ Μπενάκη. Διαχρονικά το έργο του Σ.Μ.Α.Ν. προσαρμόστηκε και κλήθηκε να καλύψει τις εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες, πάντα μέσα από εξειδικευμένη, σύγχρονη και υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών με κύρια χαρακτηριστικά το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη φροντίδα οικογενειακού τύπου. Κύριος σκοπός του ΣΜΑΝ είναι η προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων και νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο και σε κατάσταση ανάγκης ανεξαρτήτως εθνικής ή φυλετικής προέλευσης, θρησκευτικών πεποιθήσεων και σεξουαλικού προσανατολισμού.

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Η παρούσα να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες  Social Policy https://socialpolicy.gr/ και στον ιστότοπο του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων www.sman-athens.org.

 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ  (GDPR)

Δια της παρούσης γίνεται γνωστό ότι όποιος υποψήφιος αποστείλει τα έγγραφα με τα προσωπικά του δεδομένα για την κάλυψη μιας εκ των θέσεων, συναινεί στην επεξεργασία αυτών τόσο από την Επιτροπή Προσλήψεων του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων ως προς την αξιολόγηση της καταλληλότητας του προφίλ του με τα αντίστοιχα κριτήρια της εκάστοτε θέσης όσο και στην απευθείας κοινοποίηση των στοιχείων του στο υπεύθυνο πρόσωπο για τις προσλήψεις του Συλλόγου.

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων είναι ένα σωματείο ίσων ευκαιριών, σεβόμενο απόλυτα το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων κάθε ατόμου με βάση το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR) και αντιμετωπίζοντας όλα τα έγγραφα που λαμβάνει ως εμπιστευτικά. Συνεπώς, στα πλαίσια αυτά, ο Σύλλογος ανακοινώνει ότι θα διατηρήσει στα αρχεία του για περίοδο έξι (6) μηνών όλα τα έγγραφα προσωπικών δεδομένων που θα λάβει από τους υποψήφιους για την κάλυψη των άνω θέσεων, ενώ με το πέρας αυτού του διαστήματος, θα τα καταστρέψει. Στην περίπτωση, που ένας υποψήφιος επιθυμεί στη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων νωρίτερα από το διάστημα αυτό, όπως το αιτηθεί στο ίδιο email που θα στείλει το βιογραφικό του σημείωμα (cv@sotele.gr).