Προκήρυξη θέσης εργασίας Φύλακα-επιμελητή
O Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κέντρο Νεότητας για
Πρόσφυγες (18-22)», προκηρύσσει μία (1) θέση φύλακα-επιμελητή με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης:

Αντικείμενο έργου
Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων (ΣΜΑΝ) σε συνέχεια της διεύρυνσης των δράσεων του
για την αποκατάσταση και ομαλή κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των παιδιών που ήδη
φιλοξενεί, έχει αναλάβει την λειτουργία πρότυπου Ξενώνα – Κέντρο Νεότητας για τους Πρόσφυγες-
στην Αθήνα για τη στέγαση και στήριξη νεαρών Προσφύγων ( πρώην ασυνόδευτοι ανήλικοι,
αιτούντες άσυλο). Ο Ξενώνας λειτουργήσει σε κτήριο του Συλλόγου στο κέντρο της Αθήνας και
φιλοξενεί έως 22 νέους.

Απαιτούμενα Προσόντα –Καθήκοντα
Ο υποψήφιος κατά προτίμηση να διαθέτει πιστοποιημένη εκπαίδευση σε θέματα φύλαξης και
ανάλογη εμπειρία. Επιθυμητός είναι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κάθε άλλο προσόν
σχετικό με τη φροντίδα νέων ή με γενικότερο επίπεδο γνώσεων (π.χ. γνώσεις σε ηλεκτρονικούς
υπολογιστές).
Βασικό του καθήκον αποτελεί η ασφάλεια των φιλοξενούμενων και του συνόλου της περιουσίας
του Κέντρου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση
s.m.a.gr@hotmail.com αναφέροντας τη διαθεσιμότητά τους για την έναρξη της απασχόληση τους.
Η προκήρυξη θα παραμείνει αναρτημένη στο διαδίκτυο έως ότου να καλυφθεί η θέση. Για την
επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου θα διενεργηθεί συνέντευξη των υποψηφίων.