Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων προκηρύσσει θέση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του  έργου «Σταθμός Ασυνόδευτων Εφήβων 2018» με κωδικό ΟΠΣ 5022163 και ελεύθερο κωδικό 26396 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.ΑΜ.Ε.ΤΕ.Τ.Ε.Α.Α.Π.,και την Απόφαση 5_16/02/2020  του Δ.Σ του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων.

Το έργο με την ονομασία «Σταθμός Ασυνόδευτων Εφήβων 2018» με κωδικό ΟΠΣ 5022163 χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Στόχος του έργου είναι η στέγαση και η παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης φροντίδας και υποστήριξης σε ασυνόδευτους ανηλίκους αιτούντες άσυλο, που προέρχονται από χώρες που πλήττονται από πολέμους και καταστροφές.

Η θέση εργασίας που προκηρύσσει ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων είναι η ακόλουθη:

Κοινωνικός Λειτουργός – Σύμβαση ορισμένου χρόνου (πλήρους απασχόλησης)

Ο εργαζόμενος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Αθήνα, σε ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ισαύρων 48, η λειτουργία του οποίου χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του έργου «Σταθμός Ασυνόδευτων Εφήβων 2018» με κωδικό ΟΠΣ 5022163.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται έως  31/12/2020  με δυνατότητα ανανέωσης.

Απαιτούμενα προσόντα

Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας στην εργασία με ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες

Άριστη Γνώση Αγγλικών

Άριστη γνώση χειρισμού́ Η/Υ

Καλές κοινωνικές δεξιότητες  και αίσθηση του χιούμορ

Επιθυμητά προσόντα

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο

Καθήκοντα Θέσης

Προετοιμασία της υποδοχής των ανηλίκων, ενημέρωσή τους και συμμετοχή στη διαδικασία ένταξής τους στον Ξενώνα

-Οργάνωση του ατομικού φακέλου (κοινωνικό ιστορικό, παραπομπές, εξετάσεις κ.α.) κάθε φιλοξενουμένου.

– Αξιοποίηση προς όφελος των ωφελούμενων  οποιασδήποτε υπηρεσίας, οποιουδήποτε προγράμματος κοινωνικής, προνοιακής καθώς και σχολικής ή/και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που διατίθενται από την τοπική κοινωνία ή δημόσιους φορείς.

-Οργάνωση ομαδικών και ατομικών συνεδριών για την κοινωνική υποστήριξη των ωφελούμενων παιδιών.

-Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.

-Συνοδείες των φιλοξενούμενων σε δραστηριότητες και υπηρεσίες εκτός δομή.

-Συμμετοχή στις ενέργειες προσέλκυσης χορηγιών

– Αναφέρεται στο συντονιστή της δομής και συνεργάζεται με την υπόλοιπη ομάδα του έργου

-Ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου των ωφελούμενων παιδιών, ιδίως μέσω ανάπτυξης λειτουργικών σχέσεων με την τοπική κοινωνία (συμμετοχή σε αθλητικούς συλλόγους ήεργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης) και την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.

-Συντονισμός εθελοντών

Τρόπος υποβολής

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω email στο smanorganization.hr@gmail.com ή ταχυδρομικώς ή ιδιόχειρα  στην Ισαύρων 48, 11473, Αθήνα έως τις 2/03/2020 τα κάτωθι, με τίτλο στον οποίο θα αναφέρεται στην θέση εργασίας που τον/την ενδιαφέρει.

Σε όλους της υποψήφιους θα αποσταλεί email επιβεβαίωσης για τη λήψη της αίτησης τους.

Σε περίπτωση που τους ζητηθεί, οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να προσκομίσουν τα κάτωθι.

1.Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

2.Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών

3.Φωτογραφία της άδειας ασκήσεων επαγγέλματος όπου απαιτείται

4.Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας

5.Αποδεικτικό γνώσης Η/Υ

6. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου με το οποίο αποδεικνύεται πως ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που δεν επιτρέπει την ανάληψη των καθηκόντων.

Κριτήρια κατάταξης

Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα απαραίτητα (υποχρεωτικά) προσόντα  πρόσληψης για τη θέση επιλογής κατατάσσεται σε πίνακες κατάταξης με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία του. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω κριτηρίων.

Κριτήρια

 

Βαθμός
Δεύτερο Πτυχίο σχετικό με το επάγγελμα ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 5 βαθμοί
Γνώση 2ης ξένης γλώσσας (με μέγιστο βαθμολογούμενο τις τρεις (3) ξένες γλώσσες) (2 βαθμοί) Καλή γνώση  (Β2)

(3 βαθμοί) Πολύ καλή ( C1)

Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης 2 μονάδες ανά 6 μήνες εμπειρίας, για εργασιακή εμπειρία άνω των 2 ετών

Συνέντευξη

Η συνέντευξη θα γίνει με δομημένο ερωτηματολόγιο και δεν θα υπερβαίνει τις 6 μονάδες.

Ανάρτηση πινάκων και Υποβολή Ενστάσεων

Ο κύκλος επιλογής προσωπικού από την Επιτροπή Προσλήψεων θα ξεκινήσει από την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Η προκήρυξη θα παραμείνει

αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων για τουλάχιστο 10 ημέρες. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν από την επιτροπή Προσλήψεων και θα

προσκληθούν σε συνέντευξη έως 10 υποψήφιοι (ανάλογα με το πλήθος των υποψηφίων).

Μετά την λήξη της προθεσμίας ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων θα αναρτήσει, τον πίνακα των επιτυχόντων υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας. Για λόγους εχεμύθειας και τήρησης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων η ανάρτηση των αποτελεσμάτων δεν θα γίνεται επώνυμα αλλά με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους κατά την υποβολή της.

Κατά του πίνακα επιτρέπεται από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την

επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους. Η  ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή ιδιόχειρα στην διεύθυνση: Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων, Ισαύρων 48, 11473, Αθήνα.

Η Επιτροπή Ενστάσεων θα εξετάσει τις ενστάσεις εντός τριών ημερών.

Πρόσληψη – Λύση Σύμβασης

Το προσωπικό που θα προσληφθεί για τη θέση του Κοινωνικού λειτουργού θα συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου έως στις 31/12/2020.

Το Δ.Σ του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων